Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Hãy chỉ ra vị trí và hướng chuyển động của phần tử số 6 và số 12 trên hình 14.3 ở các thời điểm t = T/2, 3T/4, T, 5T/4.

C2:

Hãy chỉ ra vị trí và hướng chuyển động của phần tử số 6 và số 12 trên hình 14.3 ở các thời điểm t = T/2, 3T/4, T, 5T/4.

Lời giải:

Vị trí và hướng chuyển động của phần tử số 6 và số 12 trên hình 14.3 ở các thời điểm t = T/2, 3T/4, T, 5T/4 là:

t T/2 3T/4 T 5T/4 Phần tử số 6 Đang ở vị trí cân bằng và có hướng đi lên Đang ở vị trí biên và có hướng đi xuống Đang ở vị trí cân bằng và có hướng đi xuống Đang ở vị trí biên và có hướng đi lên Phần tử số 12 Đứng yên chưa chuyển động Đứng yên chưa chuyển động Bắt đầu chuyển động từ vị trí cân bằng và có hướng đi lên Đang ở vị trí biên và có hướng đi xuống