Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Dùng công thức (12.5) và (12.6) để giải bài toán trên.

C2:

Dùng công thức (12.5) và (12.6) để giải bài toán trên.

Lời giải: