Sách Giải Bài Tập và SGK

C2 : Dựa vào thuyết phôtôn hãy giải thích tại sao λ′ > λ

C2 :

Dựa vào thuyết phôtôn hãy giải thích tại sao λ′ > λ

Lời giải:

+ Khi phân tử của chất hấp thụ một phôtôn có năng lượng ε = h.f thì nó chuyển sang trạng thái kích thích. Thời gian của trạng thái kích thích rất ngắn và trong thời gian này nó va chạm với các phân tử xung quanh, mất bớt năng lượng nhận được. Vì thế, khi trở về trạng thái ban đầu, nó bức xạ phôtôn có năng lượng ε’ = h.f’ nhỏ hơn: h.f > h.f’ hay hc/λ > hc/λ’ ⇒ λ’ > λ.

+ Như vậy, phát quang là hiện tượng trong đó xảy ra sự hấp thụ ánh sáng, năng lượng photon bị hấp thụ là: Δε = hf – hf’

Chú ý:

Trong

hiện tượng quang phát quang, ánh sáng phát quang có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích (λ> λ


)n

ên tia hồng ngoại không thể gây ra hiện tượng phát quang (tia hồng ngoại chỉ có thể kích thích chất phát quang phát ra những bức xạ ta không thể nhìn thấy nên không coi đó là hiện tượng phát quang).