Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Có thể tính hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp bằng cách dùng giản đồ Fre-nen. Hãy tính theo cách đó và chứng tỏ rằng kết quả thu được cũng là cosφ = R/Z.

C2:

Có thể tính hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp bằng cách dùng giản đồ Fre-nen. Hãy tính theo cách đó và chứng tỏ rằng kết quả thu được cũng là cosφ = R/Z.


Lời giải:

Ta có giãn đồ Fre-nen cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp như hình vẽ:
Ta có thể tìm được cosφ bằng giản đồ vectơ: