Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Chứng minh rằng động năng của một vật rắn quay quanh trục cố định

C2:

Chứng minh rằng động năng của một vật rắn quay quanh trục cố định có thể viết dưới dạng , trong đó I và L lần lượt là momen quán tính và momen động lượng của vật đối với trục quay đó.

Lời giải: