Sách Giải Bài Tập và SGK

C1 : Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, muốn cho tại điểm A có vân giao thoa, cực đại hoặc cực tiểu

C1 :

Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, muốn cho tại điểm A có vân giao thoa, cực đại hoặc cực tiểu thì hiệu đường đi

phải thoả mãn điều kiện gì ?

Lời giải:

Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, điều kiện cho hiệu đường đi| để:

+ Tại A có vân giao thoa cực đại là: -= k.λ.

+ Tại A có vân giao thoa cực tiểu là: = (k + 0,5).λ.