Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Trong hình 21.3, tại thời điểm nào thì từ trường của ống dây có giá trị lớn nhất? Giá trị nhỏ nhất?

C1:

Trong hình 21.3, tại thời điểm nào thì từ trường của ống dây có giá trị lớn nhất? Giá trị nhỏ nhất?

Lời giải:

Từ trường trong lòng ống dây có biểu thức: B = 4π..n.i

→ cảm ứng từ B biến thiên đồng pha với i, do vậy từ trường trong ống dây có giá trị lớn nhất khi cường độ i qua ống dây có giá trị cực đại.

Trong hình 21.3:

- Từ trường của ống dây lớn nhất khi i có độ lớn lớn nhất vào thời điểm t = T/4 + k.T/2 (T là chu kỳ và k là số nguyên ≥ 0)

- Từ trường của ống dây nhỏ nhất khi i có độ lớn nhỏ nhất vào thời điểm t = k.T/2.