Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Nêu nhận xét về vai trò của momen quán tính I trong biểu thức Wđ = 0,5.I.ω^2

C1:

Nêu nhận xét về vai trò của momen quán tính I trong biểu thức = 0,5.I.ω

Lời giải:

Momen quán tính I trong biểu thức trên có vai trò như khối lượng m trong biểu thức tính động năng = 0, trong chuyển động tịnh tiến của vật.