Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Nêu đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài đã xét ở bài 43.

C1:

Nêu đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài đã xét ở bài 43.
Lời giải:

Đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài:

* Giống nhau :

- Đều xảy ra dưới tác dụng của phôtôn của bức xạ kích thích có bước sóng thỏa mãn λ ≤ λ(λ là bước sóng giới hạn của vật liệu)

* Khác nhau

   - Bước sóng giới hạn quang dẫn lớn hơn nhiều so với bước sóng giới hạn quang điện.

   - Trong hiện tượng quang điện ngoài thì electron bật ra khỏi mạng tinh thể kim loại, trong khi đó hiện tượng quang điện trong thì electron liên kết được giải phóng và lỗ trống chuyển động trong mạng tinh thể của bán dẫn.