Sách Giải Bài Tập và SGK

C1 : Khi cho chùm sáng trắng đi qua ống thuỷ tinh khi có khí hiđrô nung nóng vào máy quang phổ thì ta thu được quang phổ như thế nào?

C1 :

Khi cho chùm sáng trắng đi qua ống thuỷ tinh khi có khí hiđrô nung nóng vào máy quang phổ thì ta thu được quang phổ như thế nào?


Lời giải:

Vì quang phổ vạch phát xạ của Hi đrô gồm có 4 vạch màu ,,,trong vùng nhìn thấy được nên khi cho chùm sáng trắng đi qua ống thuỷ tinh có chứa khí Hiđrô nóng sáng và đi vào máy quang phổ thì ta thu được quang phổ vạch hấp thụ của Hiđrô gồm 4 vạch tối,,,,trên nền quang phổ liên tục của ánh sáng trắng.