Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Hãy tính năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đỏ λ = 0,75μm

C1:

Hãy tính năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đỏ λ = 0,75μm

Lời giải:

Năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đỏ (λ = 0,75μm) là:

ε = hc/λ = 6,625..3.108 / (0,75.) = 2,65.(J)