Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Hãy tính độ co chiều dài của một cái thước có chiều dài riêng 1m chuyển động với tốc độ v = 0,6c.

C1:

Hãy tính độ co chiều dài của một cái thước có chiều dài riêng 1m chuyển động với tốc độ v = 0,6c.

Lời giải:

Ta có: = 1m; v = 0,6c

Áp dụng công thức:

⇒ Độ co chiều dài của thước là Δl =– l = 0,2(m).