Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Hai dao động x1 và x2 ở trên, dao động nào sớm pha hơn? Sớm pha bao nhiêu?

C1:

Hai dao động ở trên, dao động nào sớm pha hơn? Sớm pha bao nhiêu?

= 2a.cos(100πt + π/3); = a.cos(100πt + π)

Lời giải:

Ta có: sớm pha hơn một góc: Δφ = φ − φ = π – π/3 = 2π/3