Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Công suất tức thời biến đổi theo quy luật nào? Đối với dòng điện tần số 50 Hz, công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong một giây ?

C1:

Công suất tức thời biến đổi theo quy luật nào? Đối với dòng điện tần số 50 Hz, công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong một giây ?


Lời giải:

Công suất tức thời p = u.i = U.I.cosφ + U.I.cos(2ωt + φ) biến đổi tuần hoàn theo quy luật hàm số sin với chu kì T’ bằng một nửa chu kì T của dòng điện xoay chiều i =

.cosωt.

Do đó nếu tần số dòng điện là f = 50 Hz thì công suất tức thời sẽ có tần số: f′ = 2.f = 2.50 = 100 Hz.