Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Có thể làm cho từ thông qua một vòng dây biến thiên bằng những cách nào?

C1:

Có thể làm cho từ thông qua một vòng dây biến thiên bằng những cách nào?


Lời giải:

Từ thông qua một vòng dây: ϕ = B.S.cosα, trong đó S là diện tích của khung dây, α là góc hợp bởi của vectơ cảm ứng từ

và vec tơ pháp tuyến của khung dây


Do vậy ta có thể làm ϕ biến thiên bằng 3 cách sau:

    + Cho khung dây đứng yên và thay đổi độ lớn của cảm ứng từ

qua khung.

    + Cho khung dây đứng yên và thay đổi diện tích khung.

    + Cho khung dây quay trong từ trường không đổi

hoặc ngược lại cho cảm ứng

quay xung quay khung dây để làm thay đổi góc α

Trong thực tế người ta chọn cách thứ ba vì thuận tiện, đơn giản và cho công suất cao.