Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Có thể coi con lắc đơn là trường hợp riêng của con lắc vật lí với d = l, I=m.(l^2) Từ công thức ω = √(mgd/I) (7.12), hãy tìm lại công thức ω = √(g/l) (7.4)

C1:

Có thể coi con lắc đơn là trường hợp riêng của con lắc vật lí với

Từ công thức (7.12), hãy tìm lại công thức (7.4)

Lời giải:

Ta có thể coi con lắc đơn là trường hợp riêng của con lắc vật lí với

Thay vào công thức ta được: