Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Các đường sức từ ở bên trong tụ điện và ở quanh dây dẫn trên Hình 23.4 có chiều như thế nào khi dòng điện i trong dây dẫn có chiều như hình vẽ?

C1:

Các đường sức từ ở bên trong tụ điện và ở quanh dây dẫn trên Hình 23.4 có chiều như thế nào khi dòng điện i trong dây dẫn có chiều như hình vẽ?

Lời giải:

+ Các đường sức từ ở bên trong tụ điện có chiều như hình vẽ sau:

+ Các đường sức từ ở quanh dây dẫn có chiều như hình vẽ sau: