Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (hồng cầu của máu) chứa 0,4% Fe

Câu 9:

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (hồng cầu của máu) chứa 0,4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa một nguyên tử Fe)

Lời giải:

Do mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 Fe

= (56 x 100) : 0,4 = 140000 (đvC)