Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Nung một lượng sunfua kim loại hóa trị hai trong oxi dư thì thoát ra 5,60 lít khí (đktc). Chất rắn còn lại được nung nóng với bột than dư

Câu 9:

Nung một lượng sunfua kim loại hóa trị hai trong oxi dư thì thoát ra 5,60 lít khí (đktc). Chất rắn còn lại được nung nóng với bột than dư tạo ra 41,4 gam kim loại. Nếu cho khí thoát ra đi chậm qua đồng nung nóng thì thề tích giảm đi 20%.

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Xác định tên sunfua kim loại đã dùng.

Lời giải:

a) Các phương trình phản ứng

2MS + → 2MO +

Chất rắn là MO

MO + C → M + CO

Khí gồm

2Cu + → 2CuO

Khi đi qua Cu nung nóng giảm mất 20% là thể tích khí của oxi

= 5,6/22,4 = 0,25 mol

= 0,25.80/100 = 0,2 mol

= 41,4/M mol

Theo PT: = = 0,2 mol

= 41,4/0,2 = 207.

Sunfua kim loại đã dùng là PbS