Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Có những trường hợp sau : a) Dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giới thiệu một phương pháp hóa học

Câu 9:

Có những trường hợp sau :

a) Dung dịch lẫn tạp chất . Hãy giới thiệu một phương pháp hóa học đơn giản có thể loại bỏ được tạp chất. Giải thích và viết phương trình dạng phân tử và ion thu gọn

b) Bột Cu có lẫn chất là bột Zn và bột Pb. Hãy giới thiệu một phương pháp hóa học đơn giản có thể loại bỏ được tạp chất. Giải thích và viết phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn

Lời giải:

a) Cho Fe vào dung dịch có lẫn , khuấy kĩ, lọc bỏ chất rắn gồm Cu và Fe dư ta được tinh khiết

Fe + + Cu

Fe + + Cu

b) Hòa tan bột Cu có lẫn Zn và Pb vào dung dịch Cu( khuấy để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy chất rắn là Cu tinh khiết

Zn + Cu( → Zn( + Cu

Zn + + Cu

Pb + Cu( →Pb( + Cu

Pb + + Cu