Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Có những pin điện hóa được tạo thành từ những cặp oxi hóa – khử sau : /Pb

Câu 9:

Có những pin điện hóa được tạo thành từ những cặp oxi hóa – khử sau :

1) /Pb và /Fe

2) /Ag và /Fe

3) /Ag và /Pb

Hãy tính suất điện động chuẩn của mỗi pin điện hóa

Biết rằng : (/Ag) = +0,80 V

(/Pb ) = -0,13 V

(/Fe) = -0,44 V

Lời giải:

1)  =  -

= -0,13 – (-0,44) = +0,31 V

2) =  -

= +0,8 – (-0,44) = + 1,24 V

3) =  -

= +0,8 – (-0,13) = +0,93 V