Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được 46,4 gam chất rắn X

Câu 9:

Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với dư nung nóng thu được 46,4 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là bao nhiêu?

Lời giải:

Phản ứng dạng tổng quát:

4M +

+ 2nHCl → + O

Khối lượng oxi phản ứng là

46,4 – 40 = 6,4 gam

= 6,4/32 = 0,2 mol

Theo PTHH: = 2. = 0,4 mol

= 0,4/2 = 0,2 lít = 200 ml