Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Khử 2,4 gan hỗn hợp CuO và một oxit sắt có tỉ lệ số mol 1:1. Sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn

Câu 8:

Khử 2,4 gam hỗn hợp CuO và một oxit sắt có tỉ lệ số mol 1:1. Sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn, đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,448 lít khí (đktc). Xác định công thức của oxit sắt.

Lời giải:

Sản phẩm khử CuO và oxi săt là Cu và Fe với tổng khối lượng hai kim loại là 1,76 gam

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

= = 0,448 : 22,4 = 0,02 mol

= 0,02. 56 = 1,12

= 1,76 – 1,12 = 0,64 gam

= 0,01 mol =

Trong hỗn ban đẩu có 0,01 mol CuO chiếm 0,8 gam

0,01 mol chiếm 1,6 gam

= 1,6 : 0,01 = 160

⇒ Oxit sắt là