Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hòa tan hết 3,0 gam hợp kim của đồng và bạc trong axit nitric loãng, đun nóng thu được 7,34 gam hỗn hợp muối nitrat

Câu 8:

Hòa tan hết 3,0 gam hợp kim của đồng và bạc trong axit nitric loãng, đun nóng thu được 7,34 gam hỗn hợp muối nitrat. Xác định phần của mỗi kim loại trong hợp kim.

Lời giải:

Gọi số mol Cu, Ag lần lượt là x và y

⇒ 64x + 108y = 3 (1)

3Cu + → 3Cu( + 2NO + O

3Ag + + NO + O

Theo pt số mol Cu( và số mol lần lượt cũng là x và y

⇒ 188x + 170y = 7,34 (2)

Từ (1), (2) ⇒ x = 0,03; y = 0,01