Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hệ số polime hóa là gì? Vì sao phải dùng hệ số polime hóa trung bình? Tính hệ số polime hóa trung bình của PE, PVC và xenlulozo, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420000 ; 250000 ; 1620000 .

Câu 8:

Hệ số polime hóa là gì? Vì sao phải dùng hệ số polime hóa trung bình?

Tính hệ số polime hóa trung bình của PE, PVC và xenlulozo, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420000;250000:1620000

Lời giải:

Số các đơn vị mắt xích liên kết với nhau trong phân tử polime :

Nói chung không thể xác định chính xác hệ số polime hóa do phân tử khối của polime là không xác định

PE:

28n = 420000 → n = 15000

PVC:

625n = 250000 → n = 4000

Xenlulozo:

(

162n = 1620000 → n = 10000