Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hãy tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử E° (Zn2+/Zn )

Câu 8:

Hãy tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử E° (/Zn ). Biết rằng = 1,10 V và (/Cu ) = +0,34 V

Lời giải:

=  - = +1,1 V

= +0,34 – 1,1 = -0,76 V