Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hãy phân các chất vào các loại sau (một chất có thể thuộc nhiều loại)

Câu 8:

Hãy phân các chất vào các loại sau (một chất có thể thuộc nhiều loại)

Lời giải:

A. Chất béo : e

B. Chất giặt rửa : b,c

C. Este : a, d, e

D. Lipit : e