Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hãy phân biệt các dung dịch keo sau đây bằng phương pháp hóa học: nước xà phòng, hồ tinh bột, lòng trắng trứng

Câu 8:

Hãy phân biệt các dung dịch keo sau đây bằng phương pháp hóa học : nước xà phòng, hồ tinh bột, lòng trắng trứng

Lời giải:

Phân biệt nước xà phòng, hồ tinh bột, lòng trắng trứng.

- Dùng nhận ra tinh bột

- Dùng Cu do có phản ứng màu với protein để nhận ra lòng trắng trứng