Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Dựa vào bảng tính tan của một số hợp chất kim loại kiềm thổ (xem phần tư liệu), hãv xét xem phản ứng nào sau đây xảy ra

Câu 8:

Dựa vào bảng tính tan của một số hợp chất kim loại kiềm thổ (xem phần tư liệu), hãv xét xem phản ứng nào sau đây xảy ra:

Mg + → Ca + .

Ca + → Mg +

Lời giải:

Phản ứng xảy ra là :

Ca + → Mg +

Độ tan của Ca là 16. mol/100 g O còn Mg là 0,2. mol/100g O

⇒ Phản ứng diễn ra do tạo chất Mg là chất ít tan trong nước hơn nhiều so với Ca