Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Điện phân một dung dịch AgNO3 trong thời gian 15 phút với cường độ dòng điện là 5 Ampe.

Câu 8:

Điện phân một dung dịch trong thời gian 15 phút với cường độ dòng điện là 5 Ampe. Để làm kết tủa hết ion còn lại trong dung dịch sau điện phân, cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M.

a) Viết phương trình điện phân và phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng Ag thu được ở catot.

c) Tính khối lượng có trong dung dịch ban đầu.

Lời giải:

a) Sơ đồ điện phân và các phương trình hóa học đã xảy ra :

Sơ đồ:


+ O → 4Ag + + (đpdd)

+ NaCl → AgCl↓ +

Theo (1): = ≈ 0,0466

Theo (2): = = 0,01

ban đầu ≈ 0,0566

⇒ Khối lượng ban đầu : 0,0566.170 ≈ 9,62 gam.