Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho Cu tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 thu được dung dịch hỗn hợp FeSO4 và CuSO4

Câu 8:

Cho Cu tác dụng với dung dịch ( thu được dung dịch hỗn hợp . Thêm một ít bột sát vào dung dịch hỗn hợp, nhận thấy bột sắt bị hòa tan.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử và dạng ion thu gọn

b) So sánh tính khử của các đơn chất kim loại và tính oxi hóa của các ion kim loại

Lời giải:

a) Cu + ( +

Cu + + 2

Fe + + Cu

Fe + + Cu

b) Tính khử Fe > Cu

Tính oxi hóa < <