Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho 0,1 mol hợp chất A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 1,25M, sau đó cô cạn dung dịch thì được 18,75 g muối

Câu 8:

Cho 0,1 mol hợp chất A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 1,25M, sau đó cô cạn dung dịch thì được 18,75 g muối. Mặt khác, nếu cho 0,1 mol A tác dụng với lượng NaOH vừa đủ, rồi đem cô cạn thì được 17,3 gam muối. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng A là một α-amino axit, không làm mất màu dung dịch .

Lời giải:

= 0,08.1,25 = 0,1 mol = nA

A + HCl tỉ lệ 1 : 1 → A có 1 nhóm –

Công thức A có dạng :

R()

–R- + HCl → –R-Cl

N-R- + aNaOH → N-R- + O

0,1(16 + R + 67a) = 17,3 ⇒ R + 67a = 157 ⇒ a = 1; R = 90

A là một α-amino axit và không làm mất màu dung dịch , suy ra A có gốc hidrocacbon thơm.

Công thức cấu tạo của A là :