Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: 23,8 gam kim loại X tan hết trong dung dịch HCl tạo ra ion X2+. Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ

Câu 8:

23,8 gam kim loại X tan hết trong dung dịch HCl tạo ra ion . Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ với 200ml 2M để tạo ra ion . Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra và xác định kim loại X.

Lời giải:

Các phương trình hóa học

X + 2HCl → +

+ +

Theo PTHH = = 1/2 . = 0,2.2/2 = 0,2 mol

= 23,8/0,2 = 119

⇒ X là Sn