Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Thực hiện sự điện phân dung dịch CuSO4 với một điện cực bằng graphit và một điện cực bằng đồng.

Câu 7:

Thực hiện sự điện phân dung dịch với một điện cực bằng graphit và một điện cực bằng đồng.

Thí nghiệm 1: Người ta nối điện cực graphit với cực dương và điện cực đồng nối với cực âm của nguồn điện.

Thí nghiệm 2: Đảo lại, người ta nối điện cực graphit với cực âm và điện cực đồng rồi với cực dương của nguồn điện.

1) Hãy mô tả hiện tượng quan sát được và cho biết phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực trong các thí nghiệm trên.

2) Hãy so sánh độ pH của dung dịch trong hai thí nghiệm trên.

3) Hãy so sánh nồng độ ion trong dung dịch sau hai thí nghiệm

Lời giải:

1) * Thí nghiệm 1:

Phương trình điện phân:

Hiện tượng : Kim loại đồng bám vào catot bằng đồng

- Có khí thoát ra ở anot bằng graphit

- Màu xanh của dung dịch nhạt dần

* Thí nghiệm 2 :

Phương trình điện phân:

+ +

Hiện tượng :

- Kim loại đồng bám vào catot bằng graphit

- Anot bằng đồng tan ra

- Màu xanh của dung dịch không đổi

2) Nồng độ ở thí nghiệm 1 lớn hơn thí nghiệm 2 ⇒ <

3) Nồng độ ở thí nghiệm 1 giảm , ở thí nghiệm 2 không đổi .