Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên. Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cần thiết

Câu 7:

Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên. Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cần thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol fomanđehit (novơiac).

Lời giải:

→ nHCHO

OH

Tức là: 7n mol → 106n gam polime

0,660377. mol ← 10 tấn = gam

= 0,660377..22,4 = 14,8. lít

= 14,8..100/92

= 16,08. lít = 16080