Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hãy xác định hàm lượng Sn có trong hợp kim Cu-Sn. Biết rằng trong hợp kim này, ứng với 1 mol Sn thì có 5 mol Cu

Câu 7:

Hãy xác định hàm lượng Sn có trong hợp kim Cu-Sn. Biết rằng trong hợp kim này, ứng với 1 mol Sn thì có 5 mol Cu.

Lời giải:

%Sn = 119 : (110 + 5 x 64) x 100

= 27,1%