Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hãy thực hiện những biến đổi sau: a) Từ bạc nitrat điều chế kim loại bạc bằng hai phương pháp

Câu 7:

Hãy thực hiện những biến đổi sau:

a) Từ bạc nitrat điều chế kim loại bạc bằng hai phương pháp;

b) Từ kẽm sunfua và kẽm cacbonat điều chế kim loại kẽm bằng hai phương pháp.

c) Từ thiếc (IV) oxit điều chế kim loại thiếc.

d) Từ chì sunfua điều chế kim loại chì

Lời giải:

a) + O (dpdd) → 4Ag + +

+ Cu → 2Ag + Cu(

b) ZnS, → Zn

Phương pháp nhiệt luyện :

2ZnS + → 2ZnO +

→ ZnO +

ZnO + CO → Zn +

Phương pháp điện phân :

ZnO + + O

+ → 2Zn + +

c) + 2C → Sn + 2CO

d) PbS → Pb

2PbS + → 2PbO +

PbO + C → Pb + CO