Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozo với một lượng vừa đủ AgNO3 trong NH3 thấy Ag tách ra

Câu 7:

Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozo với một lượng vừa đủ trong thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được và khối lượng cần dùng, biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Lời giải:

Phương trình phản ứng :

AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3


Số mol glucozo = 18/180 = 0,1 mol

= 2. = 0,2 mol =

Khối lượng bạc thu được = 0,2.108 = 21,6 (g)

Khối lượng bạc nitrat cần dùng = 0,2.170 = 34 (g)