Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau

Câu 7:

Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau:

Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb( dư thì thu được 0,3585 mg chất kết tủa màu đen.

a) Hãy cho biết hiện tượng đó đã chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau đây?

A. S

B.

C.

D.

b) Viết phương trình của các phản ứng hóa học xảy ra. Tính hàm lượng khí có trong không khí. Coi hiệu suất phản ứng là 100%.

c) Hãy xem xét sự nhiễm bẩn không khí trên có vượt mức cho phép không? Nếu biết hàm lượng cho phép là 0,01 mg/lit.

Lời giải:

a) Đáp án A.

Kết tủa đen chứng tỏ trong không khí chứa S.

b) Pb( + S → PbS↓ + .

= 1,5..34 = 51. gam.

⇒ Hàm lượng S trong không khí là: 0,051 mg/2lit = 0,0255 mg/lit.

c) Sự nhiễm bẩn không khí bởi S vượt quá mức cho phép là 0,01 mg/lit tới 2,55 lần.