Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4, theo sơ đồ sau

Câu 7:

Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% , theo sơ đồ sau:

CuS → CuO →

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

b) Tính thể tích 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình sản xuất là 80%.

Lời giải:

CuS → CuO →

a) Các phương trình phản ứng

2CuS + → 2CuO +

CuO + + O

b) Khối lượng CuS nguyên chất là : (0,15.80)/100 = 0,12 tấn

CuS →

Cứ 96 gam → 160 gam

Vậy 0,12 tấn → 0,2 tấn

Do H = 80% nên khối lượng thực thu được (0,2.80)/100 = 0,16 tấn

⇒ Khối lượng dung dịch 5% là :