Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Có 4 lọ riêng biệt đựng các dung dịch: NaCl, CuSO4, HCl, NaOH

Câu 7:

Có 4 lọ riêng biệt đựng các dung dịch: NaCl, , HCl, NaOH.

a) Trình bày cách nhận biết từng chất trong mỗi lọ trên, với điều kiện không dùng thêm thuốc thử nào khác.

b) Hãy tự chọn một thuốc thử để sự nhận biết các chất trở nên đơn giản hơn Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình phản ứng hóa học.

Lời giải:

a) Nhận ra dung dịch do có màu xanh.

- Nhỏ dd vào 3 mẫu thử còn lại

- Nhận ra NaOH vì tạo kết tủa Cu với

+ 2NaOH → Cu ↓ +

- Lấy kết tủa cho vào 2 dung dịch còn lại nhận ra HCl do HCl hòa tan kết tủa

2HCl + Cu + O

- Còn lại là NaCl

b) Thuốc thử lựa chọn: quỳ tím.

HCl làm quỳ tím hóa đỏ.

NaOH làm quỳ tím hóa xanh.

Lấy NaOH cho vào 2 dung dịch còn lại nhận ra do tạo kết tủaCu.

+ 2NaOH →Cu↓ +

Chất còn lại là NaCl