Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y, Z và viết các phương trình hóa học

Câu 7:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :

Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y, Z và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

Lời giải:

Các phương trình hóa học biểu diễn theo sơ đồ chuyển hóa: