Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch một trong những muối sau

Câu 7:

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch một trong những muối sau : , , Pb(, , . Hãy cho biết

a) trường hợp nào xảy ra phản ứng? Vai trò của những chất tham gia ?

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng dưới dạng ion thu gọn

Lời giải:

a) Các trường hợp xảy ra phản ứng

Fe + + Cu

Fe + Pb( → Fe( Cu

Vai trò của Fe là chất khử : Fe → + 2e

, là chất oxi hóa :

+ 2e → Cu

+ 2e → Pb

b) Fe + + Cu

Fe + + Pb