Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho cặp oxi hóa – khử sau : Ag+/Ag; Fe2+/Fe; Zn2+/Zn

Câu 7:

Cho cặp oxi hóa – khử sau : /Ag; /Fe; /Zn

1) Hãy viết các phản ứng biến đổi qua lại giữa cation kim loại và nguyên tử kim loại trong mỗi cặp

2) Hãy cho biết trong các cặp oxi hóa – khử đã cho, chất nào có tính

a) oxi hóa mạnh nhất?

b) oxi hóa yếu nhất ?

c) Khử mạnh nhất?

d) Khử yếu nhất?

Lời giải:

1) + e → Ag

+ 2e → Fe

+ 2e → Zn

2) Trong các cặp oxi hóa – khử đã cho:

a) Chất oxi hóa mạnh nhất :

b) Chất oxi háo yếu nhất :

c) Chất khử mạnh nhất : Zn

d) Chất khử yếu nhất : Ag