Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho biết các monome dùng để điều chế các polime sau:

Câu 7:

Cho biết các monome dùng để điều chế các polime sau:

a) (----

b) (--CHCl--CH()

Lời giải: