Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho 150cm³ dung dịch NaOH 7M tác dụng với l00cm³ dung dịch Al2(SO4)3 1M

Câu 7:

Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với l00cm3 dung dịch ( 1M. Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

Lời giải:

= 0,15.7 = 1,05 mol;

= 0,1.1 = 0,1 mol

( + 6NaOH → 2Al +

Do NaOH còn dư 1,05 – 0,6 = 0,45 mol nên Al sinh ra bị hòa tan

Al + NaOH → Na[Al]

Sau thí nghiệm các chất có trong dung dịch là :

0,3 mol

Na[Al] 0,2 mol;

NaOH dư 1,05 – 0,6 – 0,2 = 0,25 mol

Thể tích dung dịch : vdd = 150 + 100 = 250 ml = 0,25 lít

= 0,3 : 0,25 = 1,2M

= 0,2 : 0,25 = 0,8 M

= 0,25 : 0,25 = 1 M