Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước, thu được 6,11 lít khí H2

Câu 7:

Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước, thu được 6,11 lít khí (C và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng.

Lời giải:

Gọi kim loại kiềm thổ là R.

R + O → R +

= 10/0,25 = 40 ⇒ R là canxi (Ca)