Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Biết phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong một pin điện hóa là Fe + Ni2+ → Ni + Fe2+

Câu 7:

Biết phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong một pin điện hóa là :

Fe + → Ni +

a) Hãy xác định các điện cực dương và âm của pin điện hóa

b) Viết các phản ứng oxi hóa và phản ứng khử xảy ra trên mỗi điện cực

c) Tính suất điện động chuẩn của pin điện hóa

Lời giải:

Fe + + Ni

a) Cực âm (anot) nơi xảy ra⇒ sự oxi hóa Fe là cực âm

Cực dương (catot) nơi xảy ra sự khử

⇒ Ni là cực dương

b) Fe → + 2e : Cực (-) ;

+ 2e → Ni : Cực (+)

c) = -

= -0,23 – (-0,44) = 0,21 V