Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Viết phương trình hóa học của các phản ứng và xếp loại các phản ứng polime hóa

Câu 6:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng và xếp loại các phản ứng polime hóa (trùng hợp, trùng ngưng) các monome sau:

a) CH=;

b) =CCl-CH=

c) =CH-CH==CH-CN

d) OH-OH và m- (axit isophtalic);

e) -CH() -[].

Lời giải:

Các phản ứng a, b, c là các phản ứng trùng hợp,

Phản ứng d, e là các phản ứng trùng ngưng