Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Viết công thức cấu tạo của các amino axit sau đây: a) Axit 2-amino-3-phenyl propanoic (phenyl alanin)

Câu 6:

Viết công thức cấu tạo của các amino axit sau đây:

a) Axit 2-amino-3-phenyl propanoic (phenyl alanin)

b) Axit 2-amino-3-metyl butanoic (valin)

c) Axit 2-amino-4-metyl pentanoic(leuxin)

d) Axit 2-amino-3-metyl pentanoic (iisoleuxin )

Lời giải:

a) Axit 2-amino-3-phenyl propanoic (phenyl alanin)

b) Axit 2-amino-3-metyl bytanoic (valin)

c) Axit 2 amino-4-metyl pentanoic (lơxin)

d) Axit 2-amino-3-metyl pentanoic (iso lơxin)